Notícies

La serralada dels Pirineus és una gran reserva de biodiversitat caracteritzada per una forta diversitat de medis naturals, i d'espècies extraordinàries. Els espais naturals protegits inclouen una molt bona representació d'aquests medis i d'aquestes espècies.
La presència de medis naturals similars i problemàtiques de conservació d'hàbitats, o d'espècies similars, o l'existència d'iniciatives complementàries pel que fa a la protecció mediambiental, han conduït aquests espais naturals a cooperar per tal de posar en marxa, entre juny 2016 i maig 2019, el projecte GREEN "Gestió i posada en xarxa dels Espais Naturals del Pirineu".
Aquest projecte es coordina amb REPLIM, un altre projecte POCTEFA associat al OPCC2, en els aspectes relatius a llacs i torberes d'alta muntanya. En juliol de 2017, l'OPCC va organitzar una primera reunió de coordinació, per tal de potenciar posibles sinergies i evitar duplicar esforços en l'estudi i seguiment d'aquests sistemes aquàtics.

Imagen1

Figura 1. Efectes de la freqüentació ramadera a l'estany de Mollàs (dalt). L'afectació va des de l'herbivorisme i la compactació del sòl, a la destrucció severa de la vegetació (baix, d'esquerra a dreta).

Pel que fa al Pirineu català, durant l'estiu de 2017 s'han emprès diferents accions relatives als sistemes de molleres en dues àrees protegides de Catalunya, el Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP) i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM). Aquestes accions tenen per objectiu protegir de la sobrepastura alguns sistemes de molleres molt singulars, i alhora fer-ne un seguiment acurat per analitzar la resposta dels sistemes a curt termini. Es tracta sobretot d'alguns indrets on el bestiar gros, sobretot boví i també equí, s'hi concentra especialment. Els efectes visibles són, més enllà de l'herbivorisme, l'aportació de dejeccions, la compactació generalitzada del sòl, i l'obertura de forats en la coberta vegetal per trencament del sistema edàfic i d'arrels. En els punts més pressionats, aquest trencament es generalitza i es formen notables superfícies fangoses amb erosió hídrica activa, i amb vegetació molt esparsa (figura 1). Les alteracions esmentades tenen conseqüències en el funcionament hidrològic i dels cicles biogeoquímics del sistema de molleres, i també en la rarificació de plantes especialistes sensibles.

Imagen2

Figura 2. Tancament d’una part del sistema de molleres de Pallerols, per protecció i seguiment dels canvis de vegetació i hidrològics.

Seguint els procediments acordats al projecte GREEN i la planificació realitzada des del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, els Parcs implicats han materialitzat unes superfícies d'exclusió de pastura mitjançant estaques i reixat, o pastor elèctric en alguns casos (figura 2). Per ara s'ha actuat en quatre localitats del PNAP i en una del PNAESM, a la qual se n'afegeix una altra (Estanyeres) realitzada fa un any en el projecte LIFE LimnoPirineus (figura 3). Aquests tancats són de mida variable (entre uns 500 m2 i uns 1200 m2), depenent de la localitat, i en tots els casos corresponen a una part del sistema de mollera, de manera que els diferents hàbitats del sistema es trobin representats tant dins com fora de l'àrea d'exclusió de pastura.

Imagen3

Figura 3. Localitats d'estudi de sistemes de mollera als espais protegits de Catalunya (PNAESM i PNAP).

A totes les localitats s'ha analitzat la vegetació, en base a inventaris específics detallats, i es recomana fer-ne el seguiment, tant dins com fora de la zona d'exclusió, els anys següents. També s'analitzarà el nivell i les propietats químiques de l'aigua freàtica. Amb aquest estudi, els investigadors del grup esmentat volem fonamentar científicament les accions de conservació de les molleres, i també adquirir coneixement relatiu a la resposta dels ecosistemes de muntanya als canvis d'ús del territori.
Partager

EMS

Les muntanyes són bioregions especialment sensibles al canvi climàtic. El seu difícil accés sovint condiciona la densitat i manteniment de les estacions de mesura, limitant la quantitat d'informació disponible per al seu estudi. A més, les condicions extremes característiques d'aquests ambients comporten sobrecostos per assegurar el seu correcte funcionament i manteniment. Les muntanyes són extremadament importants des del punt de vista hidrològic, ja que actuen com a reservoris d'aigua a la vall, gràcies també a les reserves acumulades en forma de neu. Els ecosistemes muntanyosos compten amb una elevada biodiversitat i juguen un paper fonamental en l'economia local brindant béns i serveis a les seves poblacions. Altres sectors socioeconòmics en àrees de muntanya com ara el turisme, l'energia, la planificació del territori i el agropastoralisme també són particularment sensibles a la variabilitat climàtica. Petits canvis en les condicions climàtiques poden afectar el potencial de producció d'energia hidroelèctrica, la demanda d'energia, el risc d'inundacions i despreniments o l'estructura i productivitat de les pastures d'alta muntanya.


Crida a resums


La Societat Europea de Meteorologia organitza el seu congrés anual del 3 al 7 de setembre del 2018 a Budapest (Hongria). Des del OPCC, com a co-organitzadors de la sessió -Canvi climàtic en zones de muntanya- us convidem a que presenteu un resum dels vostres treballs relacionats amb el canvi climatic en zones de muntanya.
En concretament, el Comitè Científic del congrés valorarà positivament els resums que tractin les següents temàtiques:

  • mesuraments en muntanyes
  • sèries temporals de dades climàtiques, el seu control de qualitat, metodologies d'homogeneïtzació i anàlisi
  • balanç hídric en àrees elevades
  • efectes del canvi climàtic en els riscos climàtics i naturals (sequeres, inundacions, allaus, esllavissades de terra, etc.)
  • impactes del canvi climàtic en els ecosistemes de muntanya
  • impactes del canvi climàtic en els sectors socioeconòmiques de muntanya i vulnerabilitats climàtiques
  • adaptació al canvi climàtic a les muntanyes (silvicultura, pastures, ecosistemes aquàtics, boscos, etc.)
La data límit d'enviament dels resums és el 13 d'abril de l'2018.

Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre