opcc ESEn el seu informe de 2007, el Grup Intergovernamental d'Experts sobre l'Evolució del Clima (GIEC) va identificar les zones muntanyoses com a espais particularment sensibles al canvi climàtic.

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), molt conscient d'aquests desafiaments i del paper determinant que exerceix per al massís pirinenc, ha decidit establir en aquest àmbit un marc d'accions compartides entre els seus membres a escala d'un conjunt biogeogràfic coherent: el massís dels Pirineus.

Per això la Comunitat de Treball dels Pirineus, en el seu pla d'acció 2009-2011, va posar en marxa l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC). Creat el 14 de gener de 2010, l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) té com a finalitat realitzar un seguiment i comprendre millor el fenomen del canvi climàtic, així com realitzar estudis i iniciar una reflexió per identificar les accions necessàries per limitar els impactes i adaptar als seus efectes.

Cinc objectius crucials per l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

L'objectiu principal de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic consisteix a seguir i comprendre les evolucions del clima als Pirineus per poder limitar els seus impactes i adaptar als seus efectes mitjançant la definició d'estratègies d'adaptació destinades als sectors socioeconòmics i els espais naturals més vulnerables.
Des d'un punt de vista més general, amb aquesta iniciativa es pretén incrementar la visibilitat dels Pirineus, a nivell europeu i internacional, en els àmbits de l'observació i l'adaptació al canvi climàtic i integrar l'Observatori dins de les xarxes europees relacionades amb les temàtiques estudiades pel OPCC.

 

Objectiu 1: Posar en comú els coneixements existents sobre els impactes del canvi climàtic als Pirineus i identificar els nous coneixements a capitalitzar

Es tracta d'oferir un enfocament més clar i precís de l'evolució del clima i de les seves conseqüències estructurant el coneixement sobre el canvi climàtic i afavorint una major difusió.

La comunitat científica, així com les institucions públiques i privades, van realitzar nombrosos estudis als Pirineus sobre l'evolució del clima i els impactes directes o indirectes d'aquest fenomen.
Donada la dispersió actual d'aquesta informació, convé fer un inventari de les dades que existeixen, dels resultats dels projectes i dels estudis sobre els efectes del canvi climàtic al massís dels Pirineus perquè els membres de la CTP puguin compartir el mateix coneixement i diagnòstic basant-se en una font comú d'informació.

Referent a això, s'ha creat un catàleg que permet realitzar cerques avançades sobre els diferents estudis i dades relatives al canvi climàtic als Pirineus (i en altres zones). Accedeixi al catàleg d'estudis

Convé, en segon lloc, determinar els indicadors aplicables a aquests canvis. Aquests indicadors permetran un seguiment quantitatiu, qualitatiu i permanent de les evolucions observades. Contribuiran, així, a millorar les polítiques públiques i privades d'adaptació al canvi climàtic als Pirineus.

Objectiu 2: Analitzar la vulnerabilitat dels mitjans naturals al canvi climàtic i el seu impacte socioeconòmic, en particular sobre la població local

La sensibilitat als efectes del canvi climàtic del medi natural i de la seva explotació en l'àmbit socioeconòmic és variable. D'aquesta manera, és útil analitzar el grau de vulnerabilitat dels diferents sistemes naturals i socioeconòmics mitjançant l'anàlisi dels indicadors i la seva evolució. Posteriorment, s'han d'establir prioritats d'accions i determinar el termini de la seva posada en marxa per proposar estratègies operacionals d'adaptació.

Com a primera aproximació, s'estudiaran, particularment, els sectors de la hidrologia, la biodiversitat, l'agricultura i silvicultura, el turisme, la construcció i infraestructures i l'energia en relació amb els riscos mediambientals, econòmics i sociològics als quals estan exposats o que impliquen.

Els impactes sobre l'àmbit socioeconòmic i, en particular, sobre la població local, podran estudiar a través dels indicadors demogràfics (densitat de població, dispersió, envelliment, etc.).

Objectiu 3: Elaborar recomanacions i consells operatius per permetre una millor adaptació de les activitats econòmiques i dels mitjans naturals fomentant el desenvolupament harmoniós del Massís i de les seves poblacions

La identificació dels impactes directes i indirectes del canvi climàtic, de la vulnerabilitat dels espais naturals i de les activitats socioeconòmiques vinculades a aquest fenomen permet establir recomanacions comunes de cara a l'evolució de la gestió dels medis naturals i el desenvolupament de les activitats econòmiques del massís dels Pirineus.

El conjunt dels actors interessats (polítics, forestals, agricultors, gestors hidràulics i gestors d'espais naturals, etc.) Han d'elaborar i compartir aquestes recomanacions.

Aquestes es basaran, sobretot, en dades de consum dels recursos derivats d'activitats humanes (materials, aigua, energia, etc.) I en comparacions amb situacions similars en altres massissos europeus (els Alps, per exemple).

Objectiu 4: Donar a conèixer els treballs de l'Observatori a la societat civil i als actors socioeconòmics

Els ciutadans coneixen cada vegada millor els impactes del canvi climàtic, sobretot, gràcies als mitjans de comunicació i la celebració de grans esdeveniments nacionals o internacionals. No obstant això, aquest coneixement fa fonamentalment els grans indicadors del canvi climàtic, com són l'augment de la temperatura mitjana mundial, el desglaç a Groenlàndia i l'augment del nivell dels oceans.

El coneixement compartit sobre els impactes del canvi climàtic en el territori a escala local segueix sent insuficient, una major presa de consciència per part de tots és necessària.

El desenvolupament de l'educació i de la sensibilització dels habitants de la Comunitat de Treball dels Pirineus permetrà que els ciutadans s'involucrin més i, per tant, siguin més actius davant el canvi climàtic.
Amb aquesta perspectiva, els treballs de l'Observatori podran alimentar programes pedagògics o de formació sobre aquest tema destinats als ciutadans i actors socioprofessionals del territori de la CTP.

Objectiu 5: Contribuir al desenvolupament de la visibilitat europea i internacional dels Pirineus en matèria d'observació i adaptació al canvi climàtic i donar suport a la creació d'una xarxa de l'Observatori a nivell europeu

Els treballs de l'Observatori pretenen fomentar el reconeixement i la consideració, per part de les autoritats nacionals, europees i internacionals, de les especificitats dels impactes del canvi climàtic als Pirineus.

Així mateix, aquests treballs permeten contribuir a posicionar als Pirineus com un espai motor, a escala europea i internacional, en matèria de conscienciació i d'adaptació als efectes del canvi climàtic.

Finalment, l'Observatori desenvolupa partenariats tècnics a nivell europeu amb entitats que treballen sobre el canvi climàtic en altres massissos, per poder així crear una xarxa amb el conjunt de les estructures dedicades a aquest tema en els diferents massissos europeus (vegeu la cooperació amb l'Agència Europea de Medi Ambient).


 

> Referència bibliogràfica

GIEC (2007) - Bilan 2007 des changements climatiques. Aportacions dels Grups de treball I, II. i III al quart Informe d'avaluació del Grup intergovernamental d'experts sobre l'evolució del clima. GIEC, 103 p.

> Descarregar el tríptic del OPCC.

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre