CLIMPY

Esteu aquí

CLIMPY
Mecanisme de financament: 
Poctefa Interreg 65%
Data d'inici: 
01/09/2016
Cap de fila: 
Universidad de Zaragoza
Nom de la coordinadora: 
José M. Cuadrat Prats
Persona de contacte: 
José M. Cuadrat Prats
Enviar un missatge: 

CLIMPY - Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per a l’adaptació als Pirineus

 

1. Reptes del projecte

A la serralada pirinenca, la tendència global cap a un escalfament progressiu i els canvis regionals en l’ús del sòl generen un escenari complex on els sistemes naturals i socioeconòmics són molt sensibles a les variacions de les condicions climàtiques que puguin produir-se en l’actualitat i en el futur. En aquest context, el projecte CLIMPY vol contribuir a ampliar els coneixements existents sobre el clima als Pirineus i els patrons temperals de variació dels seus elements principals, com ara la precipitació, la temperatura i la neu, de cara a l’aplicació de polítiques d’adaptació al canvi climàtic. La proposta dona continuïtat a l’Acció Clima del projecte OPCC-EFA235/11 i se sustenta en la cooperació establerta entre els principals centres d'estudi del clima pirinenc. Paral·lelament, s’emmarca en la necessitat d’oferir una iniciativa duradora i actualitzable que permeti dur a terme diagnòstics útils del comportament climàtic d’àmplia projecció futura.

El projecte es fonamenta en les accions prioritàries següents: la creació d’una àmplia base de dades de temperatura, precipitació i neu d’alta qualitat i homogènia; el desenvolupament d’indicadors climàtics que permetin dur a terme un diagnòstic complet de les tendències observades, actualitzables en el marc de l’OPCC; l’anàlisi de la distribució del mantell de neu i la seva variabilitat espaciotemporal; i l'elaboració d'escenaris climàtics futurs que ajudin a la preparació de recomanacions i mesures d’adaptació.

El treball s’aborda des d’una perspectiva territorial global en la qual, més enllà de les fronteres administratives, el clima s’hi entén com una variable contínua a l'espai que requereix protocols d’actuació conjunts sobre la informació, els resultats i la seva plasmació espacial. S’aplicarà una metodologia comuna i multidisciplinària que permeti avaluar els impactes sobre el territori i els diversos sectors econòmics. D'aquesta manera, es vol contribuir a la posada en comú del coneixement sobre el canvi climàtic i al desenvolupament de les estratègies i els eixos d'acció principals impulsats per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.

 

2. Objectius del projecte

L’objectiu bàsic del projecte CLIMPY és conèixer l’evolució i les tendències del clima als Pirineus en un context de canvi global mitjançant la unificació i l’homogeneïtzació de la informació existent, el desenvolupament d’indicadors climàtics i la realització de projeccions futures amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat dels impactes del canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes mitjançant la transferència del coneixement.

Els objectius específics del projecte són:

  • Creació i harmonització d’una base de dades de temperatura, precipitació i capa de neu als Pirineus. Amb aquesta finalitat, es farà una recopilació i un control de qualitat i d’homogeneïtat de la informació climàtica instrumental disponible als serveis meteorològics de França, Andorra i Espanya (Aemet i SMC) corresponent al període 1950-2015.
  • Definició i càlcul d’indicadors de temperatura, precipitació i neu per al seguiment del senyal climàtic i el diagnòstic de tendències del clima segons uns criteris definits a escala internacional per tal de garantir que els resultats es puguin analitzar globalment.
  • Realització de projeccions climàtiques adaptades als Pirineus basades en els nous escenaris de l’IPCC AR5 com a marc general de referència per a les activitats d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic.

 

3. Metodologia

L’estudi del clima es planteja amb un enfocament integrador en termes territorials i metodològics per tal de superar la fragmentació actual en diverses administracions i facilitar l'accés als resultats obtinguts. La generació de la base de dades climàtica pren en especial consideració el procés de control de qualitat de les dades i, sobretot, l’anàlisi de l’homogeneïtat i la posterior generació de les sèries de temperatura i precipitació. La metodologia comuna seguida és la que es defineix a l'acció COST ES0601 HOME i el període considerat és el comprès entre l’any 1950 i el 2015. Amb les dades mensuals s’analitzarà la tendència del clima i s’alimentaran els models climàtics, mentre que amb les dades diàries s'elaboraran grids d’1x1 km de temperatura màxima, mínima i mitjana de precipitació, juntament amb la cartografia corresponent.

La base de dades de la capa de neu es desenvoluparà amb la xarxa de balises i dades instrumentals disponibles des de l’any 1980 de la xarxa nivomètrica de Meteo-France, el CENMA, l’SMC i l’AEMET; a més dels mesuraments in situ a partir de la xarxa de balises ERHIN (des del 1985) i els telenivòmetres de la xarxa SAIH. La informació es completarà amb la informació obtinguda per teledetecció a partir d’imatges MODIS, LANDSAT i SENTINEL. Amb aquestes dades, s'analitzaran l’evolució anual, la variabilitat i la tendència en l’ocurrència de neu a les últimes dècades. Així mateix, es farà una modelització del mantell nival dels Pirineus mitjançant els models SAFRAN i CROCUS.

Amb aquesta informació, s’avaluaran les tendències del clima a través d’un conjunt d’indicadors quantitatius que permeten comparar els resultats obtinguts als Pirineus amb els resultats d’altres zones del planeta. El projecte CLIMPY es basa en el càlcul de 10 índexs climàtics, recomanats per l’Organització Meteorològica Mundial, que parteixen de variables de temperatura i precipitació, considerats essencials per a caracteritzar els patrons de comportament del clima i les seves variacions.

L’estimació de les projeccions de canvi climàtic es realitzarà amb dues metodologies complementàries que parteixen d’algoritmes dinàmics i estadístics, així com en la generació d'anàlisis de referència de les temperatures i la precipitació diàries amb una alta resolució horitzontal (malla de 5 km) i vertical (reanàlisi SAFRAN per alçades de 300 m). Les projeccions s’obtenen a partir de les sortides d’un conjunt de models climàtics globals (GCM) del CMIP5 (19 models) i de combinacions amb models climàtics regionals (RCM) d’Euro-Cordex (13 combinacions GCM/RCM), tenint en compte quatre escenaris d’emissions (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5).

 

4. Resultats

Els resultats del projecte s’orienten a la diversitat d’usuaris, tant directes com indirectes: en primer lloc, als grups de treball vinculats a l'estudi del medi natural de muntanya i, en segon lloc, als organismes involucrats en la gestió i planificació del territori, que han de posar en comú iniciatives d'actuació davant del canvi climàtic. Es tracta dels resultats següents:

  • Creació d’una base de dades mensual de temperatura i precipitació per al període 1950-2015, amb control de qualitat i homogeneïtzada, amb les principals estacions meteorològiques dels Pirineus.
  • Creació d’una malla grid de precipitació i temperatura diaris per a tota la serralada pirinenca, d’1x1 quilòmetres de resolució espacial, per al període 1981-2015.
  • Desenvolupament d’una base de dades de la capa de neu per al període 1977-2015 a partir de la informació instrumental existent, així com de l’obtinguda a partir de les imatges dels satèl·lits MODIS, LANDSAT-8 i SENTINEL-2 per al període 2000-2015.
  • Índexs climàtics per a la temperatura, la precipitació i la neu que permetin avaluar la tendència del clima i utilitzats per a alimentar els models climàtics.
  • Escenaris regionalitzats de canvi climàtic que permetin elaborar estudis d’impacte i vulnerabilitat específics i valorar les necessitats d'adaptació en diversos sectors i sistemes ecològics del Pirineu.
  • Cartografia climàtica i expressió gràfica detallada dels elements analitzats.

 

5. Socis del projecte

Socis Logotip coporativo Regió / CCAA
UNIZAR. Universidad de Zaragoza

Aragon
Météo-France

Altre
AEMET. Agencia Estatal de Meteorología de España

Altre
Servei Meteorològic de Catalunya

Catalunya
IPE-CSIC. Instituto Pirenaico de Ecología. Consejo Superior de Investigaciones  Científicas

Altre
CESBIO. Centre d´Etudes Spatiales de la Biosphère. Université Paul Sabatier.

Nouvelle-Aquitaine
IEA-CENMA. Institut dEstudis Andorrans. Centre d´Estudis de la Neu i de la Muntanya d´Andorra.

Andorra

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar