PIRAGUA

Esteu aquí

Mecanisme de financament: 
Poctefa Interreg 65%
Data d'inici: 
01/01/2018
Cap de fila: 
Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Nom de la coordinadora: 
Santiago Beguería
Persona de contacte: 
Santiago Beguería
Enviar un missatge: 

Descarrega ací el tríptic del projecte

1. Desafiaments del projecte

Vertebrat per una serralada muntanyosa que s'estén des de l'Atlàntic fins al Mediterrani, els Pirineus, el territori del Programa EFA és particularment vulnerable al canvi climàtic. Aquest territori transfronterer alimenta les escorrenties i les zones de recàrrega de les principals conques vessants i aqüífers de la regió, erigint-se com la font principal de recursos hídrics del territori POCTEFA.

PIRAGUA planteja la caracterització del cicle hidrològic als Pirineus per millorar la capacitat d'adaptació dels territoris enfront dels reptes imposats pel canvi climàtic, donant suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic de la gestió del recurs aigua. PIRAGUA s'alinea amb l'estratègia de cooperació transfronterera de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), i desenvolupa accions enfocades a:

 • La Millora del coneixement i el desenvolupament de les bases de dades regionals;
 • L’Establiment i els seguiment d’indicadors clau;
 • L’Elaboració d’escenaris futurs de recursos hídrics;
 • El Desenvolupament d'experiències pilot en els àmbits de la gestió d'embassaments, d'explotacions forestals i altres;
 • L'Estimació dels costos associats al canvi climàtic;
 • L'Elaboració de recomanacions sobre les adaptacions sectorials;
 • La Transferència dels resultats als agents implicats en la gestió dels recursos hídrics als territoris del programa POCTEFA.

Els reptes territorials que aborda PIRAGUA s'alineen amb els objectius del II Pla d'Acció de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) quant a l'eix AIGUA:

 • Realitzar una CARACTERITZACIÓ CONJUNTA DELS RECURSOS HÍDRICS del Pirineu que permeti conèixer l'evolució de les aigües superficials i subterrànies i les seves variacions.
 • Conèixer la UTILITZACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS del Pirineu, a escala de tot el territori POCTEFA.
 • Quantificar els RECURSOS HÍDRICS DEL PIRINEU AL FUTUR, basant-se en escenaris de canvi climàtic.
 • Identificar i proposar ACCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC en relació al recurs aigua.

Tot i que els tres primers reptes ja s'aborden pels diferents organismes gestors dels recursos hídrics (membres associats del projecte), no existeix en l'actualitat una avaluació integral i harmonitzada de tot el territori pirinenc. PIRAGUA recopilarà, homogeneïtzarà i completarà la informació existent amb una aproximació metodològica comuna, multidisciplinària i de caràcter transfronterer, prospectant a més els escenaris futurs.

El quart repte s'abordarà a partir d'estudis de cas en col·laboració amb els actors locals, i permetrà proposar i validar accions concretes d'adaptació en diferents sectors econòmics, subratllant les connexions entre zones de capçalera i curs mig i baix.

 

2. Objectius del projecte  

L'objectiu central del projecte és millorar l'adaptació dels territoris al canvi climàtic. Per a això PIRAGUA aborda, mitjançant la cooperació transfronterera, l'AVALUACIÓ DEL CICLE HIDROLÒGIC AL PIRINEU en el context del CANVI CLIMÀTIC, unificant i homogeneïtzant la informació existent, prospectant els escenaris futurs, desenvolupant indicadors i proposant estratègies d'adaptació amb impacte sobre el territori POCTEF, amb la finalitat última de donar suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic amb relació al recurs AIGUA.

Els objectius específics del projecte són:

 1. Caracteritzar els RECURSOS HÍDRICS superficials i subterranis dels Pirineus i la seva EVOLUCIÓ RECENT (1951-2015; 1985-2015), i avaluar els recursos hídrics FUTURS (horitzons 2030 i 2050) a partir de projeccions de canvi climàtic i dels usos futurs de l'aigua.
 2. Quantificar l'impacte sobre els recursos hídrics superficials i subterranis de les principals activitats econòmiques al territori pirinenc, i prospectar OPCIONS D'ADAPTACIÓ.
 3. Promoure la DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT dels impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i la seva gestió entre la població i la COL·LABORACIÓ amb les agències responsables de la gestió dels recursos hídrics al territori POCTEFA.

 

3. Metodologia  

Enfocament territorial i organitzacional: Coordinació d'informació, eines i marc conceptual per a la gestió integral i transfronterera dels recursos hídrics, superant la fragmentació actual de diverses administracions territorials. Forma comuna d'abordar els problemes comuns.

Enfocament tecnològic: Diferents reptes tecnològics (eines de simulació i escenaris, etc.). En els estudis de cas s'aborden accions innovadores d'adaptació a contextos concrets de la gestió de l'aigua i del territori. Exemples: Primer estudi integrat sobre opcions innovadores en la gestió de l'aigua en un context de canvi climàtic.

Totes les accions programades en PIRAGUA obeeixen a una realitat global i transfronterera, en què prevalen les unitats naturals (conca, aqüífer) sobre les administratives o humanes. Només així és possible realitzar una anàlisi conjunta de l'aigua al Pirineu, superant una de les limitacions de les anàlisis realitzades fins al moment. Així, la cooperació transfronterera entre socis i membres associats resulta fonamental i enriquidora. No obstant, per a l'avaluació de les opcions d'adaptació s'han de tenir en compte també les delimitacions administratives, ja que els diferents marcs normatius poden condicionar la seva possibilitat d'implementació.

La justificació del caràcter transfronterer prové, entre d'altres aspectes de :

 • La necessitat de cooperació en matèria d'inventariat i homogeneïtzació de dades entre vuit regions pirinenques i set administracions de l'aigua.
 • La necessitat d'abordar l'estudi del cicle hidrològic del Pirineu de forma transfronterera, ja que no hi ha una coincidència entre les fronteres administratives i els límits hidrogràfics, tant a nivell de superfície com subterrani.
 • La necessitat de reforçar la cooperació en matèria d'adaptació al canvi climàtic, amb la posada en comú de les iniciatives promogudes des de diferents administracions, nacionals i regionals.

 

4. Resultats  

PIRAGUA aportarà resultats a escala dels Pirineus i susceptibles d'impactar a tot el territori POCTEFA (2 estudis globals i 1 estratègia comuna), així com resultats a escala local (7 estudis de cas) que permetran extreure conclusions generals. S'associarà els agents locals i regionals amb els organismes de conca, pel que els seus resultats són susceptibles de beneficiar a la totalitat del territori.

 

5. Socis del projecte  

Soci Personalitat Jurídica Regió / CCAA
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Altres
Centre National de la Recherche Scientifique

Midi Pyrénées
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

País Vasco
Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra

Andorra
Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement

Otros
Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Mid Pyrénées
Instituto Geológico y Minero de España

Altres
Universitat de Barcelona

Catalunya
Fundació Observatori de l'Ebre

Catalunya
 

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar