Estudi sobre adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran

Esteu aquí

Estudi sobre adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran
Sectores temáticos: 
Agropastoralisme
Clima futur
Sectores política EU: 
agricultura i sector forestal.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017 - 12/31/2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

L’estudi "Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats" analitza les implicacions del canvi climàtic en l’agricultura d’aquest territori a partir d’una modelització climàtica d’implantació de cultius i compara l’escenari actual amb un escenari futur (2030-2050).

Retos: 

Els ingressos del sector agrícola a l'Alt Pirineu i Aran s'avaluen en 84,3 M € i, en l'escenari 2030-2050, se'n preveu una reducció del 8,9% (76,7 M €). Aquest impacte negatiu, provocat per les condicions climàtiques futures, ha de ser el motor que impulsi un canvi especialment important a les grans zones de secà, ja que tenen menys marge de maniobra per a la diversificació de cultius que les de regadiu. Als secans, els cultius de tipologia mediterrània i alguns fruiters de baixa demanda hídrica seran els més afavorits. D'altra banda, altres cultius tradicionals del secà pirinenc, com la patata, patiran una forta regressió.
El canvi climàtic pot ser la solució que estimuli una transformació de fons de l'economia agrària actual, caracteritzada per uns cultius destinats a l'alimentació ramadera.

Objetivos: 

Els objectius de l'estudi són:
» Obtenir una radiografia sintètica del sector agrícola de l'Alt Pirineu i Aran i del seu potencial econòmic actual. Identificar els sòls d'idoneïtat agrícola.
» Detectar els principals impactes del canvi climàtic sobre l'agricultura pirinenca.
» Determinar els cultius susceptibles de ser recuperats o mantinguts a l'Alt Pirineu i Aran i les noves oportunitats que ofereix el canvi climàtic.
» Estimar el total de producció agrícola i el valor de mercat en diferents escenaris de producció i les repercussions sobre l'ocupació laboral (la possibilitat de fixar la població en el territori).

Soluciones: 

L'estudi proposa que la transformació de fons de l'economia agrària actual es basi en l'increment del pasturatge extensiu als prats alpins i a les zones no agrícoles de les valls com a garantia per alliberar pressió sobre el sòl agrícola i revertir la tendència a l'emboscament i a la pèrdua de biodiversitat associada.
Amb aquesta proposta d'intensificació del pasturatge extensiu es podrien alliberar 26.103 hectàrees de superfície agrícola, destinables a produccions per a alimentació humana en funció del màxim rendiment econòmic i del mínim consum d'aigua. Els ingressos bruts del sector agrícola en l'escenari futur podrien arribar als 181,1 M € (78,3% corresponents a la part dels 10 cultius enfocats a alimentació humana), davant els 84,3 M € actuals o els 76,7 M € previstos per al mateix escenari 2030-50.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic.

Palabras clave: 
Sector agrícola
adaptació al canvi climàtic
Regió i / o ciutat: 
Catalunya
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Encarregat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i dut a terme per l'Espigall. 

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Servei Meteorològic de Catalunya, Projecte Life Medacc (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area), CREAF, IPE (CSIC), IRTA.

Factores de éxito y limitantes: 

Hi ha algunes dificultats, com ara la gestió que pot suposar l'extensificació de la ramaderia, a través d'accés als drets de plantació de vinya, la manca d'efectius agraris o d'infraestructures agràries que puguin suportar aquesta diversificació, o la necessitat de modernització dels regadius per adaptar-los a una agricultura moderna i més eficient en l'ús de l'aigua.

Valoración de costes y beneficios: 

L'estudi indica que els demèrits productius que generarà el canvi climàtic es poden superar àmpliament si s'enfoquen els cultius cap a l'alimentació humana (que, d'altra banda, incrementarien la sobirania alimentària de l'àmbit) i s'optimitzen les zones de secà i de regadiu.
S'aporta una avaluació econòmica que estima que els ingressos bruts del sector agrícola en l'escenari futur podrien arribar als 181,1 M € (78,3% corresponents a la part dels 10 cultius enfocats a alimentació humana), davant els 84,3 M € actuals o els 76,7 M € previstos per al mateix escenari 2030-50.

Aspectos legales: 

Aquest estudi es va emmarcar dins el projecte Life Medacc (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area), impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el CREAF, l'IPE (CSIC) i l'IRTA.
Així mateix, cal assenyalar que aquest estudi es desenvolupa tenint en compte el marc general d'adaptació al canvi climàtic de Catalunya: L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, en la qual es fonamenta el coneixement dels impactes del canvi climàtic al Pirineu català. 

Tiempo de implementación: 

01/01/2017 - 12/31/2017 (1 any - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Gabriel Borràs Calvo, Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar