La Infraestructura Verda Urbana a Vitòria. Projecte de naturalització d'espais verds i parcel·les vacants a Lakua

Esteu aquí

La Infraestructura Verda Urbana a Vitòria. Projecte de naturalització d'espais verds i parcel·les vacants a Lakua
Sectores temáticos: 
Boscos
Fauna
Flora
Recursos hídrics
Salut
Urbanisme
Sectores política EU: 
biodiversitat, reducció de riscos, salut, infraestructures, gestió de recursos hídrics, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/01/2015 - 12/31/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

Amb l'objectiu de millorar la funcionalitat ecològica, ambiental i social dels espais verds de la ciutat, l'Ajuntament de Vitòria ha posat en marxa la seva pròpia Estratègia d'Infraestructura Verda Urbana (EIVU), centrada en la creació i ordenació d'una xarxa planificada d'espais verds urbans i periurbans. Aquests es gestionen per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics que reporten beneficis ambientals, socials, econòmics i saludables a la ciutadania. 
Per materialitzar aquesta proposta estratègica, s'ha pres com a experiència pilot l'actuació al barri de Lakuabizkarra, amb l'objectiu d'extrapolar-la a altres barris de la ciutat.

Retos: 

El projecte pilot de naturalització d'espais verds i parcel·les vacants a Lakua s'enfronta al gran desafiament de convertir el municipi en un territori menys vulnerable davant els impactes del canvi climàtic, i inicia el desplegament del seu EIVU a escala de barri.
D'aquesta manera, es pretén donar resposta a tres grans reptes del barri i del municipi:
» Millorar la seva resiliència o capacitat adaptativa
» Reduir la seva exposició o sensibilitat davant de possibles impactes climàtics
» Augmentar el benestar de la comunitat en un context de desenvolupament sostenible
A Lakuabizkarra coexisteixen dos elements d'infraestructura verda, amb una problemàtica específica: parcel·les vacants de titularitat municipal, a les quals es pretén donar un ús transitori que no comprometi el seu destí futur, i espais verds amb baixa funcionalitat ecològica. 

Objetivos: 

En tractar-se d'un projecte pilot, l'objectiu inicial és assajar diferents tipus de solucions i mesures de naturalització i infraestructura verda, per extrapolar-les, posteriorment, a altres barris i espais de la ciutat.
Els objectius bàsics generals que caracteritzen el projecte són:
» Millorar la seva funcionalitat ecològica i ambiental. 
» Solucionar la problemàtica ocasionada per l'existència de parcel·les vacants (brutícia, fragmentació urbanística), mitjançant la seva conversió transitòria en elements d'infraestructura verda.
» Disminuir els costos de gestió i manteniment de les zones verdes, aplicant solucions basades en la natura. 
» Crear un sistema interconnectat d'espais verds i parcel·les vacants al barri de Lakua i promoure la seva connectivitat amb la resta del Sistema d'Infraestructura Verda (SIV).

Soluciones: 

S'han assajat solucions diverses en els diferents espais, que actuen com a connectors i nodes principals del SIV de la ciutat, mentre que altres actuen com a nodes secundaris auxiliars o complementaris. El projecte s'ha desenvolupat en 50 espais d'intervenció, a través d'una àmplia gamma d'actuacions: 

» 139.000 m² naturalitzats al parc Antonio Machado i 133.706 m² naturalitzats de corredors i mitjanes integrats paisatgísticament en l'espai urbà per introduir la natura a la ciutat. Aquesta naturalització afavoreix la colonització espontània de la vegetació i la fauna. 
» 21.222 m² de boscos (fruiters, rouredes de roure de fulla menuda, alzinars, mediterranis i mixtos) i 17.411 m² de cultius experimentals (energètics i plantes aromàtiques) per protegir el sòl i millorar la qualitat paisatgística de l'entorn, a més d'aportar aliment i facilitar l'assentament d'aus. El cultiu energètic de gatell (Salix atrocinerea) conjuga la conservació de la biodiversitat i la producció de biomassa amb finalitats energètiques, mentre que la plantació d'espècies aromàtiques millora la connectivitat entre els espais verds, a més de tenir un elevat interès des del punt de vista entomològic. 
» 17.352 m² de parcel·les naturalitzades i 11.910 m² de praderies arbustives i de flor per reforçar el seu paper de corredor ecològic, que connecta el barri amb l'anella verda. 
» 7.000 m² d'horts urbans per afavorir la relació social, la participació en la cura i el manteniment de l'espai públic, l'agricultura urbana i l'alimentació saludable.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Infraestructura verda urbana
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Centre d'Estudis Ambientals de Vitòria - Ajuntament de Vitòria (Àlaba), Departament Municipal de Territori i Acció pel Clima - Ajuntament de Vitòria (Àlaba)

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

El Centre d'Estudis Ambientals de Vitòria s'encarrega dels treballs de difusió i divulgació de l'EIVU de Vitòria i dels projectes derivats. Aquest col·labora activament amb el Departament Municipal de Medi Ambient (actualment Departament Municipal de Territori i Acció pel Clima), responsable de l'execució del projecte. Per fer-ho, al seu web ha habilitat un apartat sobre projectes d'infraestructura verda, de caràcter tant tècnic com divulgatiu. 
En relació amb les accions de difusió, s'ha elaborat un catàleg de fitxes descriptives per a cadascuna de les actuacions projectades i un fullet on s'explica, de forma detallada, el conjunt del projecte. L'objectiu d'aquests materials és donar a conèixer el projecte i sensibilitzar sobre la seva necessitat i els beneficis associats.

Factores de éxito y limitantes: 

Des del punt de vista de la seva contribució als objectius de l'EIVU, el mateix plantejament i posada en marxa del projecte suposa un èxit per si sol.  A això, s'hi sumen les intervencions a les parcel·les vacants, sobretot la creació d'horts urbans, que estan tenint una gran acceptació per part de la ciutadania. 
Com a factors limitants que han condicionat les actuacions plantejades, podem assenyalar la poca profunditat i la pobresa dels sòls, que dificulten l'adequat desenvolupament de vegetació arbòria i impedeixen que prosperin alguns cultius assajats a les parcel·les vacants, com és el cas dels salzes energètics.

Valoración de costes y beneficios: 

El pressupost total d'execució és de 452.351,40 €. El projecte ha estat subvencionat pel Govern Basc, dins la convocatòria de subvencions a ajuntaments, mancomunitats, entitats locals, organismes autònoms locals, agències de desenvolupament local i societats mercantils locals, per a la realització d'accions de desenvolupament sostenible, concretament en la línia de canvi climàtic i atmosfera (Ordre de 22 de juliol de 2015, de la Conselleria de Medi Ambient i Política Territorial).

Aspectos legales: 

Aquest projecte pilot està alineat amb l'estratègia global de desenvolupament d'infraestructura verda de la Comunitat Autònoma del País Basc.  A més, el Pla General d'Ordenació Urbana constitueix el marc normatiu i legal dins del qual la infraestructura verda urbana ha de tenir un encaix adequat que en garanteixi la implementació, la qual cosa implica elaborar i promulgar noves ordenances o modificar les ja existents adequadament.

Tiempo de implementación: 

01/01/2015 - 12/31/2019 (4 anys - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Ane Itziar Velasco

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar