RCdiGREEN L'economia circular dels residus de construcció i demolició (RCD) com a estratègia per a l'adaptació al canvi climàtic

Esteu aquí

RCdiGREEN L'economia circular dels residus de construcció i demolició (RCD) com a estratègia per a l'adaptació al canvi climàtic
Sectores temáticos: 
Urbanisme
Sectores política EU: 
infraestructures, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
10/01/2019 - 5/31/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Grey o infraestructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres

Descripció del cas d'estudi

A la zona de Navarra i els Pirineus Atlàntics, la valoració dels RCD ha esdevingut un objectiu estratègic de l'Administració i de la indústria de la construcció, atesa la seva incidència directa en una economia sostenible.
La manca de primeres matèries, els problemes per obrir nous abocadors, una normativa estricta per a les explotacions destinades a la indústria extractiva i una aposta estratègica per la rehabilitació d'edificis per tal d'adaptar-los a les exigències derivades de les noves necessitats socials i energètiques, han fet que la recuperació dels RCD es vegi com una solució al problema de la primera matèria per a moltes actuacions, incloses les que tenen com a objectiu la recuperació d'espais degradats. La indústria de la construcció és la principal consumidora de matèries i generadora de residus (més del 90% son inerts).

Retos: 

Acció 1. Desenvolupament d'estudis, inventaris i identificació de requisits entorn de l'ús de RCD i aplicació pràctica.
Acció 2. Disseny i desenvolupament d'una estratègia de valorització dels residus de construcció i demolició, així com el seu ús. Aplicació de metodologies per implementar l'adaptació al canvi climàtic amb criteris de circularitat. 
Acció 3. Aplicació pràctica i evolució de les estratègies dissenyades. 
Acció 4. Conclusions, transferència de coneixement i perdurabilitat en el temps

Objetivos: 

Objectiu general: establir una estratègia sostenible de valorització dels residus de construcció i demolició tenint en compte la seva contribució per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
Objectius específics: 
» Desenvolupament de mesures relacionades amb l'economia circular en construcció, basades en l'adaptació al canvi climàtic mitjançant l'ús de RCD. 
» Valorització i utilització de RCD en la construcció. 
» Aplicació pràctica i avaluació dels beneficis mediambientals en espais transfronterers relacionats amb l'ús dels RCD, tenint en compte les noves mesures quant al canvi climàtic i la gestió de riscos.

Soluciones: 

Establir una estratègia transfronterera per implantar una gestió eficient dels RCD, en què l'economia circular s'ha de constituir com la pedra angular de l'adaptació al canvi climàtic. Es planteja disposar d'un punt real de partida, sobre el qual es dissenya una estratègia tenint en compte tot l'exposat, i es desenvoluparan experiències pilot que la validin. 
Prenent com a espai la zona transfronterera de Navarra i Aquitània, durant el desenvolupament del projecte s'estableix dur a terme les accions i els informes següents:
» Taules de treball.
» Jornades divulgatives.
» Desenvolupament d'estudis, inventaris i identificació de requisits entorn de l'ús de RCD i aplicació pràctica. 
» Disseny d'una estratègia de valorització dels residus de construcció i demolició, així com el seu ús. 
» Aplicació pràctica i evolució de les estratègies dissenyades. 
» Transferència del coneixement a través de convenis, jornades, etc. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Economia circular
residus de construcció i demolició
adaptació al canvi climàtic
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Nova Aquitània
Países involucrados: 
Espanya
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

Communauté de communes de Haut Béarn, NOBATEK INEF4 (França), Fundación Laboral de la Construcción de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra SA (GAN-NIK) i Recuperación Ambiental, SL (Espanya). Associats: Govern de Navarra, Valor Béarn i TECNALIA.

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Al llarg del projecte es vol aconseguir involucrar tots els agents de la cadena de valor dels residus de construcció i demolició per detectar els problemes en la gestió, així com buscar estratègies per pal·liar-los. El Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient col·labora al llarg del projecte i es fan taules de treball i jornades divulgatives, on es convida a participar gestors, associacions de constructores, associacions d'entitats locals, universitat, altres departaments del Govern de Navarra i associacions franceses com Syndic Valor Héarn, Cearn, etc. Els resultats d'aquestes taules de treball es posen en comú amb els socis per mirar de trobar solucions als dos costats de la frontera.

Factores de éxito y limitantes: 

Una clau de l'èxit d'aquest projecte és que s'integra plenament en les estratègies d'ambdós territoris sobre l'adaptació al canvi climàtic, economia circular i de càlcul de la petjada de carboni. A més, un cop finalitzat el programa, se signarà un conveni entre els socis del projecte per continuar amb el desenvolupament de l'estratègia.
No obstant això, hi ha factors limitants similars en ambdós costats de la frontera, que alenteixen el desenvolupament de les estratègies:
1. El desenvolupament territorial no és equitatiu: les zones menys poblades són les que tenen més problemes de gestió i requereixen una estratègia a mida.
2. La gran quantitat d'agents implicats en la cadena de valor fa complicat que la difusió del projecte arribi a tothom per igual.
3. El sector de la construcció és, en general, reticent als canvis, de manera que la seva incorporació acostuma a ser costosa i lenta.

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte disposa d'un pressupost total d'1.045.000,43 €. El pressupost de GAN-NIK és de 283.944,77 €, amb el finançament FEDER del 65%.

Aspectos legales: 

Pertany al Programa INTERREG V España- Francia- Andorra (POCTEFA) 2014-2020, en el marc de la seva tercera convocatòria 

Tiempo de implementación: 

10/01/2019 - 5/31/2022 (3 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Eva Zaragüeta Arrizabalaga
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar