Avaluació de la vulnerabilitat i risc dels municipis bascos davant el canvi climàtic

Esteu aquí

Avaluació de la vulnerabilitat i risc dels municipis bascos davant el canvi climàtic
Sectores temáticos: 
Clima futur
Governança
Urbanisme
Sectores política EU: 
Urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2017 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

Per avaluar la vulnerabilitat i el risc dels municipis de la CAPB davant el canvi climàtic, s'han dut a terme una sèrie de tasques més específiques, que es resumeixen a continuació:
» Revisió de l'enfocament metodològic i model de dades de l'anterior anàlisi de vulnerabilitat de municipis de la CAPB (2010).
» Revisió dels diagrames de problemes, les principals amenaces climàtiques i els possibles sectors més afectats que s'han identificat a l'estratègia KLIMA 2050. 
» Elaboració d'unes bases de dades d'indicadors municipals, orientades a les cadenes d'impacte seleccionades.
» Realització d'una avaluació quantitativa de la vulnerabilitat i el risc relatius dels municipis de la CAPB, basada en indicadors. 
» Generació d'una àmplia col·lecció de dades geogràfiques i sortides cartogràfiques.
» Elaboració de fitxes resum per a cada municipi de la CAPB.  
» Proposta d'una bateria general de mesures d'adaptació, identificant, així mateix, la tipologia de la mesura i el sector al qual és aplicable. 

Retos: 

Identificar indicadors públics i universals, és a dir, que siguin d'aplicació a tots els municipis del País Basc i que siguin prescriptors d'amenaça, exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa. Per fer-ho, es va partir d'indicadors d'estudis internacionals previs i es van ajustar als marcs d'indicadors del País Basc.

Objetivos: 

L'objectiu principal del projecte ha estat fer una avaluació de la vulnerabilitat i el risc dels municipis de la CAPB davant el canvi climàtic. El coneixement sobre quins municipis i en quina mesura es poden veure afectats per les principals amenaces climàtiques actuals i futures és de gran interès i ajuda per a la posada en marxa de mecanismes i polítiques de resposta efectives a diferents escales. Aquest coneixement serveix a les entitats municipals per prioritzar els seus impactes, prendre mesures concretes i estudis de detall o per encarar l'elaboració de plans de canvi climàtic i adquirir compromisos internacionals. També és d'utilitat per a les entitats supramunicipals de cara a la priorització de municipis i impactes. 

Soluciones: 

Els resultats obtinguts han permès fer una comparativa entre municipis i identificar els que, per les seves vulnerabilitats i riscos davant el canvi climàtic, són més rellevants segons les cadenes d'impacte seleccionades i els escenaris climàtics futurs.
Per a l'elaboració de les bases de dades d'indicadors, s'ha optat per utilitzar dades públiques procedents de fonts oficials, actualitzades i amb cobertura total per als 251 municipis de la CAPB.
A més, com a aspecte innovador, l'anàlisi de risc de les diferents cadenes d'impacte s'ha dut a terme des d'una perspectiva d'escenaris múltiples. D'aquesta manera, els resultats han permès detectar les diferències entre els índexs dels diferents municipis i mostrar la possible tendència del canvi al llarg del temps. 
Els recursos metodològics i els resultats que ofereix aquest estudi poden permetre prendre decisions de planificació territorial i planejament urbanístic més ben informades, amb la finalitat d'anticipar-se als possibles impactes del canvi climàtic, així com incrementar l'eficiència i resiliència del territori. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Vulnerabilitat i risc climàtic
adaptació
urbà
municipal.
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Ihobe, TECNALIA Research & Innovation

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

L'eina ha estat presentada als municipis a través de la xarxa basca de municipis cap a la sostenibilitat Udalsarea 2030 i s'ha posat en pràctica en alguns treballs pilot.

Factores de éxito y limitantes: 

Encara no s'ha fet l'avaluació dels factors d'èxit i limitants. 

Valoración de costes y beneficios: 

No s'ha fet un estudi de cost-benefici, però, considerant que alguns municipis ja estan utilitzant la informació i que algunes entitats supramunicipals estan incloent aquesta informació en el planejament (plans territorials parcials), els beneficis provenen de dos àmbits:
• L'estalvi produït, atès que cada ajuntament i cada entitat supramunicipal no ha de fer aquest treball pel seu compte.
• L'estalvi derivat de les mesures d'adaptació preses a conseqüència de la seva aplicació.
• És esperable, per tant, que els beneficis superin àmpliament els costos.

Aspectos legales: 

Euskadi participa en diferents iniciatives internacionals, on l'adaptació al canvi climàtic és l'eix central de l'actuació, com ara el Compact of States and Regions3 de la Cimera de Lima (COP20)4 o la iniciativa RegionsAdapt5 el 2015.
Aquesta aposta institucional es constata a la mateixa Comunitat Autònoma del País Basc (CAPB) amb la redacció de l'Estratègia de Canvi Climàtic del País Basc (KLIMA 2050)14, aprovada l'any 2015. 
Assumint que s'esperen diversos impactes als municipis de la CAPB, és molt important classificar el tipus d'impacte i el grau de vulnerabilitat dels municipis bascos per alinear els plans i les accions actuals i proposar-ne de noves per al futur, de manera que es faciliti una transició cap a municipis més resilients.

Tiempo de implementación: 

2017 - 2019 (2 anys - finalitzat)

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar