Eina per al càlcul de GEH Udalsarea 2030

Esteu aquí

Eina per al càlcul de GEH Udalsarea 2030
Sectores temáticos: 
Clima futur
Clima passat i present
Salut
Sectores política EU: 
Reducció de riscos, salut
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2007 -2008
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

Els municipis de la Comunitat Autònoma del País Basc (CAPB) tenen una dilatada trajectòria en matèria de canvi climàtic i, gràcies als avenços en generació de coneixement i als recursos desenvolupats en el marc de la Xarxa Basca de Municipis Sostenibles Udalsarea 2030, s'ha abordat també l'acció local en matèria d'adaptació al canvi climàtic. 
Els plans locals de clima i energia constitueixen l'instrument de referència de la planificació de l'acció en matèria de clima i energia dels ajuntaments i comarques de la CAPB. A l'hora d'elaborar aquest planificació, el diagnòstic de mitigació es basa en el càlcul d'emissions GEH municipals.
El disseny d'una eina que fes possible aquest càlcul d'emissions va ser un dels primers passos a l'hora d'abordar el canvi climàtic en el marc de la xara. El gener de 2008, es va publicar la primera versió de les eines, tant en l'àmbit de la mateixa administració local, com del municipi en conjunt. Aquestes eines s'han anat actualitzant de manera periòdica i, l'any 2021, en el marc del projecte Life IP Urban Klima 2050, s'han adaptat també a escala comarcal. 

Retos: 

L'actuació en canvi climàtic a escala local exigeix, per part dels municipis i les comarques, una avaluació de la situació pel que fa a la generació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Per fer-ho, és indispensable l'elaboració d'un inventari d'emissions que permeti quantificar la situació de partida, detectar sectors especialment sensibles i, finalment, poder plantejar mesures d'acció que corregeixin les tendències negatives relacionades amb la generació d'emissions. 
Udalsarea 2030 duu a terme la tasca de recopilació de dades d'activitat d'àmbit municipal per als municipis adherits a la xarxa, i, d'aquesta manera, facilita el desenvolupament de l'inventari a escala municipal. Això és perquè l'inventari de GEH que deriva forma part del Sistema d'Indicador Municipals de Desenvolupament Sostenible d'Udalsarea 2030.

Objetivos: 

L'objectiu d'aquesta eina és obtenir una visió global de les emissions dels municipis de la CAPB, centrant-se en l'adopció de criteris comuns i la simplicitat sobre la complexitat tècnica allà on hi hagi hagut conflicte, ateses les necessitats a què fa front. En aquest sentit, s'ha volgut disposar d'una eina àmplia, que cobreixi un espectre d'emissions raonable, de manera que es puguin establir objectius de reducció, valorar l'impacte de diferents polítiques i, sobretot, tenir un ordre de magnitud des del qual construir polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Soluciones: 

Els municipis d'Udalsarea 2030 anualment tenen l'oportunitat de calcular les seves emissions de GEH utilitzant aquestes eines, en el marc del seguiment de les seves polítiques de sostenibilitat i canvi climàtic.
Així, l'eina de càlcul es presenta dissenyada en quatre versions diferents: Inventari GEH Municipal, Inventari GEH Comarcal, PC Ajuntament i PC Entitat Comarcal. Les eines d'inventari municipal i comarcal són molt similars i, d'altra banda, hi ha les eines de petjada de carboni de l'ajuntament i de l'entitat comarcal, per la qual cosa es presentaran dues versions de l'eina. 
Per al disseny de les eines, en la majoria dels casos, s'han utilitzat les dades disponibles a escala municipal. En aquells municipis on no ha estat possible, s'ha recorregut primer a dades supramunicipals, provincials i a les existents en l'àmbit de la CAPB. 
L'estructura de les eines ha estat elaborada a partir d'un fitxer Excel, en el qual les primeres files es fan servir per recopilar les dades necessàries per fer el càlcul de les emissions i la resta mostren els resultats en termes de CO2.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas principalment implementat a través d'objectius d'altres polítiques no específicament d'adaptació, però amb una consideració significativa d'aspectes d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
GEH
eina
petjada de carboni
emissions
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Udalsarea 2030, Ihobe

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Com a resultat de les reflexions i les inquietuds manifestades pels membres d'Udalsarea 2030 Xarxa de Municipis Bascos Sostenibles, el 2005 va sorgir la necessitat d'abordar el canvi climàtic com a àmbit emergent. En aquest context sorgeix el grup de treball «Canvi Climàtic», amb l'objectiu general de concretar el paper i la responsabilitat de l'administració local en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) en els diferents àmbits de la seva competència. 

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
- Es tracta d'una única i mateixa eina per a tots els municipis.
- S'ha dissenyat en funció de la disponibilitat de la informació.
- Està subjecta a una avaluació i actualització contínua, per la qual cosa és una eina viva.
- Forma part del sistema d'indicadors municipals de desenvolupament sostenible d'Udalsarea 2030, de manera que el seu càlcul es fa anualment en el marc d'avaluació i seguiment de les polítiques públiques de sostenibilitat i canvi climàtic.
- L'eina dona resposta a diferents iniciatives, com ara el Pacte d'Alcaldies per al Clima i l'Energia, i serveix per reportar a aquestes.

Factors limitants: l'eina permet estimar les emissions GEH i el seu objectiu és disposar d'un any base a partir del qual marcar objectius de reducció, així com disposar d'una traçabilitat en les evolucions d'aquestes emissions, que permeti valorar els resultats obtinguts després de l'aplicació de diferents polítiques

Valoración de costes y beneficios: 

Es tracta d'una eina útil posada a disposició de tots els municipis de la CAPB que, en el marc d'Udalsarea 2030, es complementa amb la posada a disposició dels municipis de tota la informació necessària per a la seva formalització. 
Font de finançament: Ihobe (Life Urban Klima 2050)

Aspectos legales: 

L'inventari d'emissions de GEH és un instrument necessari per a la gestió de polítiques de canvi climàtic. L'inventari permet conèixer les diferents fonts d'emissió d'aquests gasos, així com el tipus de gasos que s'emeten en cadascuna d'aquestes. Aquesta informació constitueix la base sobre la qual s'ha de fonamentar qualsevol programa adreçat a reduir les emissions d'una localitat. 
• Permet identificar les principals fonts d'emissió de GEH d'un territori i tenir una imatge global del seu impacte sobre el canvi climàtic: l'inventari és la base per desenvolupar estratègies que permetin reduir la petjada de carboni.
• Un cop determinades les principals fonts de GEH, és més fàcil establir objectius i compromisos de reducció que responguin a les necessitats i demandes específiques dels municipis i comarques.
• L'inventari permet quantificar altres mesures posades en marxa pel municipi com a resultat dels seus plans d'acció local.
• Permet comparar les emissions en el temps i serveix de referència per a la presa de decisions.
 Suposa una comunicació més transparent sobre els compromisos dels territoris amb el desenvolupament sostenible i, més precisament, amb la reducció de GEH.

Tiempo de implementación: 

2007 -2008 ( 1 any - En execució)

Informació de referència

Contacto: 
Udalsarea 2030
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar