Incorporació de la variable de canvi climàtic en els instruments d'ordenació del territori: Revisió de les DOT

Esteu aquí

Incorporació de la variable de canvi climàtic en els instruments d'ordenació del territori: Revisió de les DOT
Sectores temáticos: 
Urbanisme
Sectores política EU: 
Ordenació del territori/Urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2018 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El sistema d'ordenació del territori de la CAPB és un sistema madur, la qual cosa és una oportunitat per incorporar accions operatives davant el canvi, que permetin començar a actuar sobre la base d'un coneixement científic i amb responsabilitat. 
A escala local, la conscienciació i la participació dels municipis és creixent en iniciatives internacionals com el Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. El Govern Basc materialitza el seu esforç en matèria de canvi climàtic amb l'Estratègia de Canvi Climàtic del País Basc-KLIMA 2050 i, el 2019, es va unir a les institucions polítiques, socials i acadèmiques de tot el món amb la declaració formal d'emergència climàtica. 
L'ordenació del territori té una incidència directa en la resiliència local, a través del seu vincle normatiu amb el planejament urbanístic municipal. La integració de l'adaptació al canvi climàtic a escala local és clau en els plans de sostenibilitat municipals i en els plans generals d'ordenació urbana amb mesures destinades a minimitzar els impactes adversos i enfortir les capacitats de resposta. 

Retos: 

Fer una definició encertada de les mesures d'adaptació implica disposar d'informació oficial rellevant sobre escenaris futurs, impactes, vulnerabilitat i riscos, que permeti prendre decisions de planificació i gestió i dissenyar mesures d'adaptació, com ara limitacions de determinats usos en funció dels riscos, planificació d'infraestructures o solucions naturals, solucions urbanes i arquitectòniques més resilients, etc.
Incorporar la variable climàtica en les polítiques sectorials a través dels diferents plans territorials sectorials.
Transferir coneixement científic generat en matèria climàtica en l'àmbit local a les diferents disciplines implicades en planificació territorial i urbana.

Objetivos: 

Incorporar l'adaptació al canvi climàtic en els diferents instruments d'ordenació del territori a Euskadi. 
» Revisió de les Directrius d'Ordenació del Territori aprovades pel Decret 128/2019, de 30 de juliol, i que incorporen una aproximació integradora al fenomen del canvi climàtic, consideren els escenaris climàtics regionalitzats, dediquen un capítol específic que aborda el canvi climàtic com una qüestió transversal, entre altres aspectes. 
» Revisió del Pla Territorial Parcial de Bilbao Metropolità, que es troba en procés de revisió en fase d'aprovació inicial. En el seu avançament, s'incorpora el canvi climàtic i l'adaptació com a aspectes transversals amb implicacions en l'ordenació i regulació d'usos.
» Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Bilbao, que es troba en procés de revisió en fase d'aprovació inicial i que reforça la dimensió del canvi climàtic amb una proposta de recomanacions d'edificació i urbanització.

Soluciones: 

El canvi climàtic constitueix un aspecte nou pel que fa a les DOT de la CAPB de 1997. Aquests són els aspectes clau pel que fa a la consideració de l'adaptació en les DOT: 
» La consideració d'escenaris i projeccions del canvi climàtic a Euskadi, juntament amb els escenaris socioeconòmics, demogràfics i territorials. 
» La incorporació dels riscos climàtics com a factors condicionants del medi físic, al mateix nivell que altres condicions relacionades amb riscos naturals. 
» El fet d'incloure l'adaptació al canvi climàtic a través d'una cartografia temàtica d'impactes i vulnerabilitat.
» El requeriment de la incorporació de la perspectiva climàtica en els PTP d'ordenació integrada i de caràcter supramunicipal i en els PTS d'ordenació sectorial. 
» La promoció d'infraestructura verda, solucions naturals i mesures d'adaptació al canvi climàtic com a mecanismes per regenerar els ecosistemes i per mantenir i millorar la resiliència territorial.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic en diversos instruments d'ordenació territorial, revisió de les directrius d'ordenació del territori d'Euskadi, Pla Territorial Parcial del Bilbao Metropolità i Pla General d'Ordenació Urbana de Bilbao.

Palabras clave: 
Resiliència
adaptació
territori
ordenació del territori
urbanisme
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Ihobe, TECNALIA Research & Innovation

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Departament de Transport, Planificació Territorial i Habitatge del Govern Basc, Diputació Foral de Biscaia, Ajuntament de Bilbao 

Factores de éxito y limitantes: 

• Participació des del disseny amb els promotors d'instrument d'ordenació.
• Disposar d'instruments accessibles com ara cartografia de la informació climàtica.
• Informació climàtica a escala municipal d'impactes principals: onades de calor, pujada del nivell del mar, inundacions i sequera en el sector primari.
• Els processos de revisió d'instruments de planificació territorial i urbana són molt llargs.

 

Valoración de costes y beneficios: 

Les pèrdues econòmiques derivades de l'augment de la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems estan augmentant. A la UE, aquestes pèrdues representen per si soles una mitjana de més de 12.000 milions d'euros l'any. Estimacions prudents mostren que exposar l'economia actual de la UE a un escalfament global de 3ºC per sobre dels nivells preindustrials donaria lloc a pèrdues anuals d'almenys 170.000 milions d'euros. El canvi climàtic no només afecta l'economia, sinó també la salut i el benestar dels europeus. Els cobeneficis de les mesures d'adaptació, com la implementació de solucions basades en la natura, són múltiples en aspectes com la salut i la cohesió social, entre d'altres.

Aspectos legales: 

De la revisió de les directrius d'ordenació del territori emanen la resta dels instruments d'ordenació del territori i planejament urbà. El projecte s'ha desenvolupat en el marc del Programa KLIMATEK I+B+G d'IHOBE, que dona suport a la realització de projectes d'R+D, innovació i demostració en adaptació al canvi climàtic.

Tiempo de implementación: 

2018 -2019 (1 any - finalitzat)

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar