Tierra Estella contra la pobresa energètica

Esteu aquí

Tierra Estella contra la pobresa energètica
Sectores temáticos: 
Energia
Governança
Sectores política EU: 
urbà, energia
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
07/01/2018 - 04/30/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

Durant el primer semestre de l'any 2018, l'associació TEDER va desenvolupar el projecte pilot "Comarca de Tierra Estella contra la pobresa energètica”, finançat per FEADER i Govern de Navarra. En aquest context, s'ha identificat com a necessari definir un protocol d'actuació entre les diferents entitats públiques i privades de la zona, buscant el compromís d'aquestes per treballar pel dret a l'energia per a tots i totes, identificar les persones usuàries i establir les accions de més impacte en cada situació.
Amb tot el que es va aprendre amb aquest projecte, i gràcies al suport del programa Innov@social de Fundación Cajanavarra i Fundació la Caixa, se'n va poder dur a terme una segona fase, amb la mateixa filosofia d'ajuda a la ciutadania, que es va prolongar fins l'abril de 2019. En aquest segon projecte, es fa un esforç per desenvolupar l'esperit de xarxa, treballant i creant vincles entre entitats locals, serveis socials de base i associacions. Es creen, d'aquesta manera, les “Antenas InfoEnergía”, la tasca de les quals consisteix a facilitar a persones usuàries un punt d'assessorament a la seva localitat. 

Retos: 

El projecta es fonamenta en el repte principal de lluitar contra la pobresa energètica a Tierra Estella. Segons l'indicador objectiu de pobresa energètica Minimum Income Standard (MIS), més del 6% de la població navarresa es troba en aquesta situació de vulnerabilitat i, per tant, amb dificultats per fer front a les seves factures d'energia. 

Objetivos: 

Objectiu principal: Informar, formar i sensibilitzar contra la pobresa energètica a Tierra Estella, buscar aliances amb entitats públiques i privades amb capacitat per actuar en aquesta situació i dur a terme petites accions en llars vulnerables, per mitigar aquesta pobresa. Per fer-ho, es pretén: 
» Establir un protocol de lluita contra la pobresa energètica amb implicació publicoprivada. 
» Dur a terme processos formatius i dissenyar un material de suport per al personal tècnic i voluntari de les entitats col·laboradores.
» Identificar les persones usuàries del protocol de lluita contra la pobresa energètica i dur a terme actuacions directes contra la pobresa energètica a Tierra Estella.
» Fer una tasca important de sensibilització contra la pobresa energètica.

Soluciones: 

Els resultats assolits amb aquest projecte són els següents:
» Guia d'estalvi i eficiència energètica a la llar
» Acords de col·laboració amb la Creu Roja d'Estella, Càritas, ELA, Ajuntament d'Estella, Ajuntament de Distrito de Mendaza, serveis socials de base d'Ayegui, mancomunitats de serveis socials d'Allo, Ancín-Améscoa i Los Arcos, arribant a un total de 50 entitats. 
» 7 tallers formatius per a personal tècnic i voluntari d'entitats col·laboradores sobre estalvi i eficiència energètica i 14 trobades amb la ciutadania, a les quals han assistit un total de 107 persones. 
» 56 auditories energètiques a habitatges per a l'anàlisi i la realització dels informes energètics corresponents i proposta de millores. 
» En electricitat, s'ha aconseguit un estalvi econòmic mitjà del 20,9% en 66 contractes analitzats (estalvi mitjà de 147,82 €/any/contracte).
» En gas, un estalvi econòmic mitjà del 13,1% en 13 contractes analitzats (estalvi mitjà de 85,94 €/any/contracte). 
» Petició de tramitació de 90 bons socials, que han suposat l'estalvi d'un 29,3% (estalvi mitjà de 129,03 €/any/bo social).
» Un protocol d'actuació de lluita contra la vulnerabilitat energètica en el territori, gràcies a la col·laboració, dedicació i solidaritat d'un bon nombre d'entitats de Tierra Estella. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas principalment implementat a través d'objectius d'altres polítiques no específicament d'adaptació, però amb una consideració significativa d'aspectes d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Pobresa energètica
Tierra Estella
Teder
adaptació al canvi climàtic
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

L'associació TEDER ha estat acompanyada per les entitats que han donat suport al projecte, Fundación Caja Navarra i Obra social la Caixa, amb la iniciativa Innovasocial

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

En el projecte pilot, s'estableix un protocol de lluita contra la pobresa energètica a Tierra Estella, amb implicació de diferents entitats públiques i privades. Se signen acords de col·laboració amb 9 entitats que agrupen un total de 50 entitats locals i associatives.
A la segona part del projecte, es va fer un esforç molt important per involucrar, a més de les entitats col·laboradores com Creu Roja, Càrites Diocesana, serveis socials de base, Fundación Secretariado Gitano, etc., els ajuntament de Tierra Estella. La resposta dels ajuntaments amb la creació d'“Antenas del Servicio Punto Infoenergía” ha facilitat molt l'accés directe i de confiança als serveis energètics de les persones en situació de vulnerabilitat energètica.

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
El “Servicio Punto Infoenergía” de la l'associació TEDER, que, en resposta a les peticions territorials de continuïtat d'aquest servei, continuarà treballant amb les persones del territori que es trobin en situació de vulnerabilitat energètica. També continuarà fent anàlisis energètiques de contractes i factures energètiques per proposar mesures correctores que suposin un estalvi energètic i econòmic, juntament amb les tramitacions de bons socials.  
Factors limitants: 
La coordinació de la xarxa entre entitats locals, associacions i serveis de base. 

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte pilot va disposar d'un pressupost de 46.423,75 €,  promogut per TEDER i finançat per FEADER i el Govern de Navarra.
La continuació del projecte va tenir un pressupost de 30.000 €, i té el suport del Programa Innovasocial de Fundación Cajanavarra i Obra Social La Caixa.
La inversió total del projecte ha estat de 76.423,75 €.

Aspectos legales: 

Amb data 27 d'octubre de 2017, es va aprovar el projecte de la submesura 19.02.02 sobre la implementació d'operacions de les estratègies de desenvolupament local participatiu “Comarca de Tierra Estella contra la pobresa energètica”, promogut per l'associació TEDER.
A partir de gener de 2018 i fins al 31 de juliol de 2018, es va desenvolupar el projecte pilot de lluita contra la pobresa energètica.
El projecte encaixa amb l'objectiu 1 de l'estratègia de desenvolupament per a Tierra Estella “Contribució al foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, així com a la promoció d'energies renovables”. 

Tiempo de implementación: 

07/01/2018 - 04/30/2019  (1 any - finalitzat)

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar