CANOPEE - Mapes de vigilància del clima i gestió adaptativa en un clima canviant

Esteu aquí

CANOPEE - Mapes de vigilància del clima i gestió adaptativa en un clima canviant
Sectores temáticos: 
Boscos
Clima futur
Sectores política EU: 
agricultura i silvicultura.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/06/2016 - 30/11/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems

Descripció del cas d'estudi

Si bé en la història dels boscos pirinencs el canvi no ha estat l'excepció sinó més aviat la norma, mai no s'havia produït a la velocitat actual ni l'home n'havia estat tan conscient. Per això, és àmpliament reconeguda la creixent incertesa al voltant de l'ambient climàtic, biològic i social en què es desenvoluparan els boscos del futur i, concretament en el territori del massís pirinenc, aquestes qüestions sempre ocupen una posició marginal.
El canvi climàtic pot dificultar la multifuncionalitat dels boscos, en particular provocant la mort i la destrucció d'espècies o hàbitats notables. Una de les accions del projecte CANOPEE pretén avaluar, en la mesura que es pugui, l'impacte de diferents escenaris de canvi climàtic en la vigilància que s'ha d'exercir sobre les principals espècies forestals dels Pirineus. 
Així mateix, mitjançant el disseny d'una silvicultura adaptada a cada situació, CANOPEE proposa promoure la persistència de les masses o, en el seu defecte, la seva evolució no traumàtica cap a noves formacions forestals més resistents i resilients a les noves condicions en què seguiran proporcionant béns i serveis a la societat.

Retos: 

CANOPEE planteja el desafiament de dotar els gestors i els territoris de les eines necessàries per identificar zones vulnerables i preveure la cobertura forestal. Alhora, aquest projecte pretén donar continuïtat al seguiment dels indicadors sobre l'impacte del canvi climàtic en les masses boscoses, definits en l'acció “Bosc” (EFA235/11) de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) 

Objetivos: 

» Elaboració de mapes de vigilància relativa per a les principals espècies forestals dels Pirineus.
» L'aplicació d'una sèrie d'operacions de gestió adaptativa per millorar la resistència d'almenys 9 masses forestals. Aquesta guia pretén compartir bases tècniques amb la comunitat forestal per construir una estratègia d'adaptació eficaç, a través d'actuacions demostratives locals, que permetin modular unes recomanacions generals. També s'han fet mesuraments abans/després per identificar l'impacte en la disponibilitat del recurs hídric.

Soluciones: 

» S'han elaborat més de 2.000 mapes de diferents entitats geogràfiques. La descàrrega del contingut es pot fer a través dels enllaços següents:
Per als Pirineus (límits CTP)
Per a Andorra
Per a Espanya 
Els mapes de Vigilància Climàtica Actual (VCA) per a una sèrie de masses boscoses s'han obtingut per modelització estadística. Aquest indicador recomana diferents nivells de vigilància de les poblacions estudiades en funció de si les poblacions estan ubicades en un lloc especialment sec o càlid en relació al conjunt de la seva àrea pirinenca de repartició. Considerant la variabilitat i les incerteses climàtiques, nivells baixos de vigilància no garanteixen la supervivència de l'espècie, i nivells alts tampoc no determinen l'ocurrència de fenòmens de decaïments.
» D'altra banda, l'aplicació de les operacions de la guia de gestió adaptativa ha permès modelitzar l'impacte immediat sobre els recursos hídrics disponibles abans/després de la intervenció (utilitzant el model Medfate) de 12 masses forestals.  

Importancia y relevancia de la adaptación: 

El cas va ser desenvolupat i aplicat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic.

Palabras clave: 
canvi climàtic
projeccions
cartografia
gestió adaptativa
Medfate.
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Catalunya
Navarra
Nova Aquitània
Occitània
País Basc
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Andorra
Espanya
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

FORESPIR, CPF, CTFC, CNPF, ONF, IPE-CSIC, HAZI FUNDAZIOA, IEA- CENMA, Govern d'Aragó, OPCC-CTP

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Els socis del projecte van participar en totes les fases, especialment en els aspectes metodològics.
Un cop elaborats els mapes, es va sol·licitar l'opinió dels responsables de camp per comprovar la coherència amb les observacions. Aquesta mateixa validació en camp també va ser necessària en les aplicacions de la gestió forestal adaptativa, a més de la participació de gestors forestals de terrenys privats, autoritats públiques i centres de recerca. 

Factores de éxito y limitantes: 

La limitació principal d'aquesta eina rau en dos elements principals:
» El factor "incertesa" sobre els escenaris de canvi climàtic que es materialitzaran. 
» El factor "sòl". Si bé s'ha considerat la topografia en la mesura del possible, no ha estat tècnicament possible tenir en compte la profunditat del sòl, que pot tenir un efecte agreujant o limitant sobre els recursos hídrics que estaran disponibles per als rodals.
Aquestes eines són, per tant, indicadors que s'han de fer servir tenint en compte situacions concretes mitjançant l'observació del terreny.

D'altra banda, l'impacte final de les operacions de gestió adaptativa es mesurarà a llarg termini (<10 anys). Així mateix, la manca de sostenibilitat del finançament és un risc important.

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Aspectos legales: 

Aquesta acció es va dur a terme en el marc del projecte CANOPEE, amb el suport del POCTEFA, la Regió d'Occitanie i l'Estat francès a través de l'FNADT.

Tiempo de implementación: 

01/06/2016 - 30/11/2019 (3 anys - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Raphaël Delpi
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar